Privatumo politika

UAB APUS TURTAS

INTERNETINĖS SVETAINĖS WWW.APUS.LT LANKYTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA

 

Šioje UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.ltlankytojų privatumo politikoje pateikiama informacija kaip UAB APUS TURTAS tvarko asmens duomenis gautus UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.lt

 

1. SĄVOKOS

Lankytojas– tai bet kuris fizinis asmuo, kuris lankėse UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.ltsiekdamas naudotis UAB APUS TURTAS ar su UAB APUS TURTAS susijusių asmenų paslaugomis.

Asmens duomenys– tai bet kuri informacija tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusi su lankytoju, kuri pateikiama UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.ltišreiškiant susidomėjimą paslaugomis / nekilnojamojo turto objektais.

Asmens duomenų tvarkymas– tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant, bet neapsiribojant rinkimas, įrašymas, saugojimas, perdavimas ir kt.

UAB APUS TURTAS– tai Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, kuriam suteiktas registracijos kodas yra 302249875 bei su UAB APUS TURTAS susiję nekilnojamojo turto agentai (brokeriai), kurių sąrašas skelbiamas UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje http://www.apus.lt/apus-kontaktai-ir-rekvizitai.

Užklausa – tai lankytojo siunčiamas tekstinis pranešimas UAB APUS TURTAS išreiškiant susidomėjimą UAB APUS TURTAS paslaugomis arba nekilnojamojo turto objektais patalpintais UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.lt.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šioje UAB APUS TURTAS internetinės svetainės lankytojų privatumo politikoje pateikiamos bendrosios nuostatos, kaip UAB APUS TURTAS tvarko internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis. Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ar kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.lt.

2.2. UAB APUS TURTAS užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.3. UAB APUS TURTAS naudojamų slapukų politika skelbiama UAB APUS TURTAS interneto svetainėje www.apus.lt.

 

3. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.ltlankytojų asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš lankytojų, kuomet jie išreiškia susidomėjimą nekilnojamojo turto objektu, kurio duomenys yra pateikti UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.ltarba išreiškia susidomėjimą kitomis UAB APUS TURTAS teikiamomis paslaugomis, siunčiant UAB APUS TURTAS užklausą. Pagrindinės asmens duomenų kategorijos, kurias UAB APUS TURTAS tvarko, kai asmens duomenys yra gaunami lankantis UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje, yra:

Asmens tapatybės duomenys– vardas ir pavardė, jeigu lankytojas tokius duomenis savo iniciatyva pateikia siųsdamas užklausą.

Kontaktiniai duomenys– telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS

4.1. Pagrindinis tikslas, kurio siekia UAB APUS TURTAS tvarkydamas internetinės svetainės www.apus.ltlankytojų duomenis yra pateikti atsakymą į lankytojo užklausą, išreikštą susidomėjimą nekilnojamojo turto objektu ar UAB APUS TURTAS teikiamomis paslaugomis. Tai reiškia, kas asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra siekis imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b punktas).

4.2. UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.ltlankytojų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais nėra naudojami.

 

5. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.ltlankytojų asmens duomenys gali būti perduoti tik Nekilnojamojo turto agentams (brokeriams), susijusiems su UAB APUS TURTAS ir kurie tarpininkauja parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą.

 

6. GEOGRAFINĖ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.ltlankytojų duomenys tvarkomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

UAB APUS TURTAS internetinės svetainės lankytojų duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina, atsižvelgiant į  UAB APUS TURTAS komunikavimo su lankytojų terminą, bet ne ilgiau kaip 1 metus po komunikacijos su lankytoju pabaigos.

 

8. UAB APUS TURTAS INTERNETINĖS SVETAINĖS WWW.APUS.LT LANKYTOJO KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8.1. UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.ltlankytojo kaip asmens duomenų subjekto teisės aktų jam garantuojamos teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu apima teisę:

8.1.1. Reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.

8.1.2. Reikalauti ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei lankytojas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

8.1.3. Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį UAB APUS TURTAS įvertins, ar lankytojas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.

8.1.4. Gauti informaciją apie tai, ar UAB APUS TURTAS tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

8.1.5. Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

8.1.6. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

8.1.7. Pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei lankytojas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

8.2. UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.ltlankytojas kaip asmens duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti UAB APUS TURTAS pateikęs prašymą. Atsakymas į prašymą pateikiamas ne vėliau per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Lankytojas kaip asmens duomenų subjektas prašyme turi būti nurodyti savo kaip asmens duomenų subjekto identifikacinius duomenis. Identifikaciniai duomenys reikalingi siekiant identifikuoti asmens tapatybę ir apsaugoti asmens duomenis nuo trečiųjų asmenų neteisėto asmens duomenų sužinojimo. Prašymas gali būti pristatomas fiziškai į UAB APUS TURTAS biurą adresu Žalgirio g. 135, Vilnius, siunčiamas registruotu paštu arba elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas, siunčiamas elektroniniu paštu turi būti pasirašytas mobiliuoju arba elektroniniu parašu.

 

9. UAB APUS TURTAS INTERNETO SVETAINĖS WWW.APUS.LTPRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR KEITIMAS

9.1. UAB APUS TURTAS šią interneto svetainės www.apus.ltlankytojų privatumo politiką keičia savo iniciatyva atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, teismų praktiką, rekomendacijas.

9.2. Pakeista (atnaujinta) UAB APUS TURTAS interneto svetainės www.apus.ltlankytojų privatumo politika skelbiama UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.lt.

9.3. UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.ltlankytojų privatumo politika UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.ltskelbiama tik aktuali redakcija.

PARTNERIAI:

Apie mus

APUS TURTAS - ilgametę darbo patirtį sukaupusių profesionalų komanda, teikianti paslaugas nekilnojamojo turto srityje.

Kontaktai

Žalgirio g. 135, LT-08217, Vilnius
Telefonas 8 627 96 605
El. paštas [email protected]

Privatumas

Slapukų politika


Copyright © UAB APUS TURTAS 2008-2024