Kandidato privatumo politika

UAB APUS TURTO

KANDIDATŲ ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA


Šioje UAB APUS TURTO, juridinio asmens kodas 302249875, adresas Žalgirio g. 135, Vilnius, telefono numeris (8-627) 96605, el.paštas [email protected], kandidatų asmens duomenų politikoje pateikiama informacija apie asmenų, kandidatuojančių užimti tam tikrą poziciją UAB APUS TURTE, asmens duomenų tvarkymas.

1. SĄVOKOS

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kuri leidžia identifikuoti jo tapatybę, įskaitant, bet neapsiribojant, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el.pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis.

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant, bet neapsiribojant rinkimas, įrašymas, naudojimas, saugojimas, perdavimas ir kt.

Kandidatas – tai fizinis asmuo, kuris pretenduoja sudaryti darbo ar bendradarbiavimo sutartį su UAB APUS TURTU.


2. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, JŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

UAB APUS TURTAS tvarko tik tuos kandidatų asmens duomenis, kuriuos pateikia pats kandidatas nenustatant nei minimalių, nei maksimalių asmens duomenų pateikimo kategorijų.

Paprastai darbo ar bendradarbiavimo sutarties sudarymo tikslu yra tvarkomi šie kandidatų asmens duomenys: 

 • Vardas, pavardė;

 • Telefono numeris, el.paštas;

 • Informacija apie išsilavinimą (mokslo įstaigos pavadinimas, jos baigimo data, specialybė);

 • Informacija apie darbo patirtį (darbdavio pavadinimas, pareigos, darbo laikotarpis);

 • Informacija apie papildomą kompetenciją (kalbų mokėjimas, vairuotojo pažymėjimo turėjimas, kursų baigimas, dalyvavimas seminaruose, priklausymas asociacijoms ir pan.);

 • Rekomendacijos.

Kandidatų asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f punktas), t. y. UAB APUS TURTUI siekiant atrinkti tinkamiausią kandidatą siūlomai pozicijai.


3. ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS IR PERDAVIMAS

UAB APUS TURTAS kandidato asmens duomenis gauna tiesiogiai iš kandidato, pastarajam atsiunčiam gyvenimo aprašymą (CV). Kandidatas pats nusprendžia kokie duomenys turi ir gali būti pateikti jo CV.

UAB APUS TURTAS nerenka kandidato duomenų kitais būdais, pavyzdžiui, komunikuojant su buvusiais darbdaviais.

Kandidato asmens duomenys tretiesiems asmenims nėra perduodami.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA IR TVARKYMO LAIKOTARPIS

Kandidato asmens duomenys tvarkomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ir sunaikinami praėjus 3 mėnesiams pasibaigus Kandidato atrankos laikotarpiui, o jeigu toks laikotarpis nebuvo apibrėžtas, praėjus 1 metams nuo kandidato CV gavimo momento.


5. KANDIDATO KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Kandidatas turi šias asmens duomenų subjekto teises:

 • Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą;

 • Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenis;

 • Teisė reikalauti ištaisyti netikslius, neteisingus asmens duomenis;

 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą;

 • Teisė „būti pamirštam“;

 • Teisė į asmens duomenų perkeliamumą;

 • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

Šias teises kandidatas gali įgyvendinti UAB APUS TURTUI pateikęs prašymą. Prašymas gali būti pateikiamas el.paštu [email protected] arba siunčiant / pristatnt prašymą į UAB APUS TURTO biurą adresu Žalgirio g. 135, Vilnius. Prašyme turi būti pateikti kandidato asmens identifikaciniai duomenys siekiant apsaugoti asmens duomenų konfidencialumą nuo neteisėto atskleidimo tretiesiems asmenims. UAB APUS TURTAS į gautą kandidato prašymą atsakys per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį.

 • Teisė pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą (jos nustatyta tvarka, kuri skelbiama www.vdai.lrv.lt) manant, jog UAB APUS TURTAS pažeidžia asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.


6. KANDIDATO PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS

UAB APUS TURTAS turi teisę keisti šią privatumo politiką atsižvelgiant į valstybinių institucijų rekomendacijas, teismų sprendimus ar „gerąją praktiką“.

UAB APUS TURTO internetinėje svetainėje www.apus.lt skelbiama tik galiojanti Kandidato asmens duomenų privatumo politika.


 

PARTNERIAI:

Apie mus

APUS TURTAS - ilgametę darbo patirtį sukaupusių profesionalų komanda, teikianti paslaugas nekilnojamojo turto srityje.

Kontaktai

Žalgirio g. 135, LT-08217, Vilnius
Telefonas 8 627 96 605
El. paštas [email protected]

Privatumas

Slapukų politika


Copyright © UAB APUS TURTAS 2008-2024